Over deze site, privacybeleid en algemene voorwaarden

De beelden op deze site zijn voor een deel stockafbeeldingen, voor een deel afbeeldingen uit het privéarchief. Daarnaast zijn er foto’s op de site te vinden die zijn gemaakt door Josefien Egas.

Bij sommige verhalen en teksten op de site zijn vanwege privacyoverwegingen niet altijd de echte namen gebruikt.

Wie zijn wij?

Jet Hoogerwaard, ingeschreven bij de KVK onder nummer 55137024, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Jet Hoogerwaard is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via jet@jethoogerwaard.nl, 06-11061892.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Jet Hoogerwaard verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jet@jethoogerwaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jet Hoogerwaard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Jet Hoogerwaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jet Hoogerwaard) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jet Hoogerwaard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: je gegevens worden alleen bewaard voor het uitvoeren van de (koop)overeenkomst en zullen na de wettelijke bewaartermijn worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jet Hoogerwaard verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jet Hoogerwaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jet Hoogerwaard gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jet Hoogerwaard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jet@jethoogerwaard.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jet Hoogerwaard wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jet Hoogerwaard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jet@jethoogerwaard.nl.

Algemene Voorwaarden van Jet Hoogerwaard

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.

Opdrachtnemer: uitvoerder van de opdracht en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW ten behoeve van het verrichten van onder andere didactische, journalistieke, redactionele en projectwerkzaamheden.

Werk: het door de Opdrachtnemer vervaardigde werk.

Licentie: toestemming van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van het Werk door de Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de Opdrachtnemer.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Opdracht

2.1 De Opdrachtnemer heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Opdrachtnemer, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Opdrachtnemer recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 3. Opzegging

3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de Opdrachtnemer werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet professionele Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en de Opdrachtnemer nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

3.3 Een Overeenkomst waarvoor de Opdrachtnemer onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.

3.4 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Alle verschuldigde bedragen zijn dan terstond opeisbaar.

3.5 Wanneer sprake is van langdurige samenwerking kan Overeenkomst door de Opdrachtgever slechts worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen

4.1 Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het Werk is geleverd.

4.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.

Artikel 5. Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Opdrachtnemer eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.

Artikel 6. Eenmalige herziening Werk

6.1 Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend de Opdrachtnemer bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.

6.2 Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van verval. Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer spoedig op de hoogte van de gewenste herziening.

6.3 Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt de Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan spoedig op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Werk. Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het Werk herzien.

Artikel 7. Auteursrecht en gebruiksrecht

7.1 Het auteursrecht op journalistieke en redactionele bijdragen berust uitsluitend bij de Opdrachtnemer, ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever.

7.2 Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering van het Werk door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, het éénmalig niet- exclusieve openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Voornoemde Licentie is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.

7.3 Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder de in artikel 7.2 genoemde Licentie.

7.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Opdrachtnemer tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of vereenvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Opdrachtnemer en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de Opdrachtnemer zoals omschreven in artikel 7.8 van deze Algemene Voorwaarden.

7.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in de Licentie over te dragen of sublicenties te verlenen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

7.6 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder de door Opdrachtgever verkregen Licentie en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

7.7 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder de in lid 2 van dit artikel omschreven Licentie valt, is een inbreuk op het auteursrecht van de Opdrachtnemer tengevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is.

7.8 De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.7 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door de Opdrachtnemer geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die de Opdrachtnemer moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed.

7.9 Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Opdrachtnemer duidelijk te vermelden.

7.10 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie per direct, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

7.11 Voor iedere inbreuk op de aan de Opdrachtnemer toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.

8.2 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van het Werk.

8.3 Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

8.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

8.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.

8.6 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

8.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Opschorting

Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Opdrachtnemer, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verbandhoudend met de Overeenkomst.

10.2 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 is de aansprakelijkheid van de Journalist te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Opdrachtnemer gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien de Opdrachtnemer niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.

10.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van het Werk door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens de Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.